•  

    Od 09.01.2023 rozpoczyna się rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach. W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci z roczników 2017, 2018, 2019, 2020.

    Wniosek rekrutacyjny wraz z obowiązującymi załącznikami, można odebrać w sekretariacie szkoły, lub pobrać ze strony internetowej Portalu Miasta Orzesze (zakładka Oddział Przedszkolny Orzesze – Jaśkowice) lub z plików poniżej.
    Wypełniony wniosek, wraz z załącznikowi można składać w sekretariacie szkolnym w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2023 r - w godzinach pracy sekretariatu.
    Przed złożeniem wniosku rekrutacyjnego, zobowiązuje się rodziców kandydatów do zapoznania z regulaminem rekrutacji.

     

    Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
    przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 na terenie Miasta Orzesze

    Na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r.poz. 1082)

    ustala się:

    I. ZASADY OGÓLNE
    1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6 letnie urodzone w latach 2020 – 2017 zamieszkałe na
    terenie miasta Orzesze.
    2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy na dzień składania wniosku zamieszkują poza Orzeszem, ale złożą do Urzędu
    Miasta pisemną prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie do rekrutacji i oświadczenie o zamiarze zamieszkania na
    terenie miasta w ciągu 12 miesięcy, po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Orzesze, mogą ubiegać się o przyjęcie
    dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
    3. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza miastem Orzesze mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do
    przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które
    będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkola lub szkoły podstawowe z
    oddziałami przedszkolnymi będą posiadały wolne miejsca.
    4.Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
    dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
    5.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie czynności rekrutacyjnych
    wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze.
    6.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych przy
    szkołach podstawowych.
    7.Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
    nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo
    lub mieszanych) uzależniona jest od liczby, wieku i indywidualnych potrzeb dzieci kontynuujących edukację
    przedszkolną i przyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

    II.KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

    1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych składają
    deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu lub szkole
    podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której uczęszcza dziecko, w terminie 7 dni poprzedzających termin
    rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.


    III.POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE
    PODSTAWOWEJ

    1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach
    podstawowych prowadzi się w oparciu o wypełniony i podpisany wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka
    (załącznik nr 1 do Regulaminu).
    2. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli lub
    oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, które prowadzą rekrutację dzieci z określonych w
    regulaminie roczników.
    3. Rodzice/ prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach
    podstawowych według swoich preferencji, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Preferencje muszą
    być jednakowe na każdym złożonym wniosku.
    4. Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej umieszczone na liście preferencji na pierwszym miejscu,
    nazywane jest przedszkolem/ oddziałem przedszkolnym przy szkole podstawowej pierwszego wyboru.
    5. Rodzice/ prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej
    lub ze strony internetowej miasta Orzesze, przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, wypełniają
    go i po podpisaniu składają w wybranych przez siebie placówkach.
    6. Do wniosku rodzice/ prawni opiekunowie dołączają dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów
    (załączniki od nr 2 do 8 do Regulaminu).

    7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
    oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
    karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
    8. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składając na wniosku swój podpis potwierdzają zgodność informacji w nim
    zawartych ze stanem faktycznym.
    9. Kryteria wskazane przez rodziców/ prawnych opiekunów we wniosku rekrutacyjnym muszą być zgodne z
    faktycznym stanem w okresie trwania rekrutacji.

    IV.ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

    1. Wniosek rozpatrywany jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola/ oddziału
    przedszkolnego przy szkole podstawowej, do której złożono wniosek.
    2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów
    potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach wyznaczając termin przedstawienia żądanych dokumentów,
    może zwrócić się do Burmistrza Miasta Orzesze o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
    3. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Burmistrz Miasta Orzesze korzysta z informacji, do
    których ma dostęp z urzędu, może też wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach
    zawartych w oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje, może zlecić przeprowadzenie wywiadu aby
    zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
    4. O wyniku weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta informuje przewodniczącego komisji
    rekrutacyjnej w terminie 14 dni.
    5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując
    wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
    6. W przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
    wskazanych we wniosku przez rodziców/ prawnych opiekunów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie
    uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
    7. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych, komisja rekrutacyjna ustala kolejność
    przyjęć.
    8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania
    rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
    oświatowe:
    1) wielodzietność rodziny kandydata,
    2) niepełnosprawność kandydata,
    3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
    4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
    5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
    6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
    7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
    9.Kryteria wymienione w punkcie 8 mają jednakową wartość.
    10.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po
    jego zakończeniu przedszkole/ oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami,
    na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący -
    Miasto Orzesze:
    1) kandydat uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w bieżącym roku szkolnym
    na terenie miasta Orzesze lub do dowolnego żłobka,
    2) kandydat , którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
    cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub studiują w trybie dziennym. Kryterium
    dot. również rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko,
    3) kandydat, którego rodzice/ prawni opiekunowie/ osoba samotnie wychowująca rozliczają podatek od osób
    fizycznych w Urzędzie Skarbowym zgodnym z miejscem swojego zamieszkania (Orzesze); w przypadku gdy tylko
    jeden z rodziców/ prawnych opiekunów spełnia kryterium, przysługuje połowa punktów,
    4) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, kontynuuje lub będzie
    rozpoczynało edukację w przedszkolu / oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w tym samym
    przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

    5) kandydat,którego rodzeństwo kontynuuje lub rozpoczyna edukację w szkole podstawowej, w której mieszczą się
    oddziały przedszkolne, do których kandyduje,
    6) przedszkole/ oddział przedszkolny przy szkole podstawowej jest placówką pierwszego wyboru na wniosku lub
    jedyne wybrane.
    11.Jeżeli w procesie rekrutacji na jedno miejsce przypadać będzie więcej niż jeden kandydat z tą samą liczbą
    przyznanych punktów, o przyjęciu zadecyduje jego wiek. Przyjęty zostanie najstarszy kandydat, a pod uwagę będą
    brane: rok, miesiąc i dzień urodzenia.
    12.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy
    sporządzonej w porządku alfabetycznym dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w danym
    przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
    13.Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w
    przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie
    3 dni po wywieszeniu listy zakwalifikowanych. Potwierdzenie woli składa się w jednej placówce.
    14.Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej jeżeli
    zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/ prawni opiekunowie złożyli deklarację woli zapisu.
    15.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie
    placówki listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
    Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów
    uprawniającą do przyjęcia.
    16.Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych opatrzone są adnotacją o dniu podania do publicznej wiadomości oraz
    podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

    V.POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

    1. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole
    podstawowej mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
    dziecka do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w terminie do 3 dni od daty
    podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
    2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od złożenia wniosku i zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
    najniższa liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą otrzymał kandydat w postępowaniu
    rekrutacyjnym.
    3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
    odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.
    4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
    komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
    5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
    VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Dane osobowe zawarte we wniosku rekrutacyjnym wraz z załącznikami zgromadzone w celach postępowania
    rekrutacyjnego, przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania
    przedszkolnego.
    2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami
    przedszkolnymi przez okres roku, z wyjątkiem przypadku gdy na rozstrzygnięcie dyrektora placówki wniesiona została
    skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
    3. Zasady przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w trakcie
    trwania roku szkolnego, określa statut danej placówki.

    DO POBRANIA: 

    Terminy rekrutacji                                Zarzadzenie.VIII.240.2022-rekrutacja-przedszkola-2023-2024-1672222158.pdf

    Deklaracja kontynuacji                         deklaracja_sp4_pdf.pdf

    Wniosek o przyjęcie i oświadczenia    Wniosek_i_oswiadczenia_rekrutacja_odzial_przedszkolny1.pdf