• TIK (Aktywna Tablica)

   • W roku szkolnym 2022/2023 dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach programu Aktywna Tablica zakupiono pomoce niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkole, m.in.:

    - laptop,

    - magiczny dywan,

    - specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wykorzystywane w TIK,

    - narzędzia do terapii:

    *psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią),

    *procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,

    *dla uczniów mających trudności w edukacji szkolnej z przyczyn logopedycznych, pedagogicznych psychologicznych.

        Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

       Program umożliwił stworzenie w Naszej Szkole miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła czerpie korzyści z potencjału TIK, jako instrumentu poszerzającego wachlarz metod kształcenia.

        Umiejętne wykorzystanie rozwijającej się myśli technicznej stanowi duże wsparcie w procesie edukacyjnym i znacznie podnosi jego jakość, a dostępne narzędzia mogą rozwijać indywidualny potencjał uczniów oraz wspomagać ich integrację społeczną.