• Godziny pracy logopedy:

    Poniedziałek:  9.00-12.00 (zerówka),

    Wtorek:  8.50-9.50 (5-latki),

    Środa:  9.50-10.35 (dzieci szkolne)

    Piątek: 10.45-11.30 (dzieci szkolne)


    Zadania logopedy:

    Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

    - diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

    - prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców   w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

    - podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

    - wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    - podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy.

    Zadania rodziców:

    Ważną rolę w procesie terapii logopedycznej odgrywają rodzice, którzy:

    - zobowiązują się dbać o regularne uczestnictwo dziecka w zajęciach i przynoszenie zeszytów;

    - zgodnie ze wskazówkami logopedy wykonują ćwiczenia z dzieckiem w domu;

    -  jeśli zajdzie taka potrzeba, zadbają o konsultację z lekarzem specjalistą (laryngolog, audiolog, foniatra, neurolog, ortodonta) i poinformują logopedę o wynikach badań;

    - regularnie konsultują się z logopedą;

     Rezultaty terapii logopedycznej uzależnione są w bardzo dużym stopniu od:
    -  Zaangażowania rodziców;
    -  Motywacji i systematyczności ćwiczeń;