• Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu – Jaśkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.
    o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.
    z 2019r. poz.848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji UE 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
    Oświadczenie w sprawie dostępności odnosi się do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu – Jaśkowicach: www.sp4.orzesze.pl

    Dane teleadresowe jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu – Jaśkowicach,  ul. Stuska 10, 43-180 Orzesze – Jaśkowice, kontakt telefoniczny:  32 22 15 558,
    e-mail: sp4orzesze@interia.pl .
    Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017r.
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2019r.
    Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020r.
    Deklarację sporządzono w oparciu o samoocenę przeprowadzoną przez jednostkę.
      
    Status pod względem zgodności z ustawą
    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
    Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
    1. Podświetlanie linków,
    2. Powiększanie czcionki,
    3. Ustawienie wysokiego kontrastu,
    4. Możliwość używania standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki
    Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
    [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
    [CTRL] oraz [- ] aby pomniejszyć widok w przypadku Firefox, Chrome, Internet Explorer
    oraz
    [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
     [-] aby pomniejszyć widok w przypadku Opery,
    5. Informacje zamieszczane na stronie internetowej są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe
    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły pani Aleksandra Ratka-Bossard, adres poczty internetowej sp4orzesze@interia.pl.  Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 32 22 15 558.
    W ten sposób można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie przedmiotu żądania oraz sposób kontaktu. Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest technicznie możliwe, szkoła informuje o tym niezwłocznie żądającego, przy czym termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
    z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargęw sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/

    Dostępność architektoniczna i opis dostosowań
    1. Szkoła Podstawowa nr 4 usytuowana jest przy ul. Stuska 10. Do szkoły można dojechać własnym transportem lub komunikacją publiczną (PKP, bezpłatna linia busowa)
    2. Przy szkole i przedszkolu mieści się parking dla samochodów osobowych i rowerów. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych jest od strony oddziału przedszkolnego.
    3. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Schody i pochylnie zewnętrzne są zaopatrzone w balustrady.
    4. Do szkoły prowadzi pięć wejś, trzy z nich przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia system domofonów (informacja głosowa przekazywana wchodzącym przez osobę z sekretariatu).
    5. Na parterze budynku osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się na wózkach. Z uwagi na schody i brak windy nie ma możliwości korzystania z pięter.
    6. W budynku nie ma pętli indukcyjnej ani oznaczeń w alfabecie Braille'a.
    7. Na parterze szkoły znajdują się toalety, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
    8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
    9. Istnieje możliwość obsługi osób niepełnosprawnych w języku migowym po wcześniejszym umówieniu spotkania.
    10. Sala gimnastyczna jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Na korytarzu łączącym salę gimnastyczną z drzwiami wejściowymi znajduje się pochylnia z poręczą.